Kunder

Vi är stolta över att få samarbeta med både myndigheter och företag – stora som små. För vissa kunder har vi genomfört kortare uppdrag eller punktinsatser som till exempel en föreläsning eller utredning. För andra rör det sig om ett fortlöpande samarbete. Kontakta oss gärna för referenser.

Vattenfall AB är ett energiföretag som är helägt av svenska staten. Företaget är producent av elektrisk energi, fjärrvärmeleverantör samt elnätsägare genom dotterbolaget Vattenfall Eldistribution AB.

Skandinaviska Enskilda Banken AB är en nordeuropeisk finanskoncern med huvudkontor i Stockholm. SEB är en så kallad universalbank i Sverige, Estland, Lettland och Litauen, och verksamhet med betydande lokal närvaro finns även i Danmark, Finland, Norge och Tyskland.

Telefonaktiebolaget L M Ericsson är en av världens största tillverkare av utrustning för att bygga nätverk för mobil kommunikation. 2012 var man den största tillverkaren, med en marknadsandel av 38 procent. Det är ett svenskt telekommunikationsföretag med internationell inriktning.

Truesec is a highly regarded company that focuses on cyber security, IT infrastructure, and secure development. Our company was established in early 2005 and quickly took a key position in the Swedish market. We have made a concerted effort to assemble a team of the top experts in each field. Over time, we have created a strong reputation internationally. Today, the Truesec team has assignments all over the world. 

Försvarsmakten är en svensk myndighet med ansvar för landets försvar i händelse av krig, att hävda Sveriges vidare intressen, samt att understödja fredsbevarande insatser och humanitär hjälp. Försvarsmakten leds av överbefälhavaren och består av: armén, flygvapnet och marinen.

Saab AB, tidigare Svenska Aeroplanaktiebolaget, är ett svenskt företag med huvudkontor i Stockholm med huvudsaklig inriktning mot högteknologi inom försvarsindustri, civil säkerhet samt luftfart. Företaget fokuserar på tre strategiska områden: försvars- och säkerhetslösningar, system och produkter samt aeronautik.

Skatteverket är en statlig förvaltningsmyndighet i Sverige för frågor inom skatteförvaltningens hela område. Skatteverket handlägger årlig taxering, skatteregistrering av enskilda näringsidkare och bolag, mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.

Sveriges Radio är ett svenskt massmedieföretag som har till uppgift att bedriva radioverksamhet i allmänhetens tjänst. Det ägs av den av staten bildade Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR och finansieras genom en speciellt avgift, Public service-avgiften, som tas in via skattsedeln.

Försvarshögskolan är en specialiserad högskola som forskar och utbildar inom området försvar, krishantering och säkerhet. Vi utbildar på alla akademiska nivåer, har runt 800 studenter och cirka 380 medarbetare. Vi finns i Karlstad och Stockholm. 

Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska också följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Sveriges Civilförsvarsförbund är en ideell frivilligorganisation och frivillig försvarsorganisation i Sverige med uppgift att informera och utbilda allmänheten i hur man klarar olika typer av krissituationer, till exempel nödsituationer utomhus, längre elavbrott, förorenat dricksvatten eller en längre tids isolering

Driven by knowledge and passion, our vision is to contribute to a healthier and safer society. Sectra successfully develops and sells cutting-edge solutions in the expanding niche segments of medical IT and cybersecurity. The Sectra Group has some 800 employees worldwide.

Föreningen Grävande Journalister är en svensk organisation som vill främja och inspirera till en djupgående och kritiskt granskande journalistik. FGJ bildades 1990.

Projsec AB är en säkerhetskonsult med inriktning på fysisk säkerhet, tillsammans har vi lång erfarenhet i säkerhetsbranschen. Våra säkerhetskonsulter är väl insatta i de lagar, regler, standarder, normer och föreskrifter som krävs av myndigheter och försäkringsbolag samt övriga kravställare. Vi arbetar helt oberoende av leverantörer och med en aktiv omvärldsbevakning ger detta oss en unik bredd inom säkerhetsområdet.

Uniper är ett internationellt energibolag med ungefär 11 000 medarbetare och verksamhet i mer än 40 länder. I Sverige är vi 990 medarbetare i ett trettiotal bolag. Huvudkontoret finns i Malmö. Vår produktportfölj omfattar storskaliga anläggningar, handel och tjänster.

Gotlands Energi AB (Geab) är ett gotländskt företag som verkar på Gotland för gotlänningarna. Vi erbjuder el, fjärrvärme, fiberanslutning, solceller och laddboxar till såväl privatpersoner som företag. Vårt systerbolag Gotlands Elnät AB förvaltar och utvecklar elnätet på Gotland.

Malmö är Sveriges tredje största tätort och Nordens sjätte största med 316 588 invånare i tätorten samt även länet Skånes residensstad. Malmö, som är en kommunöverskridande tätort, är huvudsakligen belägen i Malmö kommun i Skåne län, men även innefattande Arlöv i Burlövs kommun och en mindre del i Lomma kommun.

Med en kärna av gemensamma värderingar, rätt person på rätt plats, rätt ledning och hög kompetens levererar vi rätt lösningar till våra kunder. Military Works kunderbjudande bygger på att vi har medarbetare som presterar högt över tid inom våra expertområden. I alla de tjänster vi levererar är nyckeln våra medarbetares förmåga att prestera, antingen enskilt eller tillsammans med andra i grupp. Att skapa förutsättningar för individer och grupper att just prestera högt är därför hjärtat av vår verksamhet.

Business Sweden är en svensk halvstatlig organisation, samägd med Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, för främjande av svenska företags och svenska statens handelsintressen utomlands.

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Det gör vi genom att ta ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt, bland annat genom att fokusera på lokala energilösningar. Ett exempel är vår produktion av el och fjärrvärme som blev helt fossilbränslefri under 2018.

Med lika delar passion, intelligens och engagemang hjälper vi våra kunder med logistik- och lösningar samt tryck som ger maximal ekonomi och effekt. Vi tar med glädje hand om hela flödet. Från systemutveckling och lagerhållning till plock och pack, distribution och svarshantering. För en äkta Strömbergare finns inga hinder, bara nya spännande utmaningar.

På uppdrag av ägarna svarar Kraftdragarna AB för service och akuta specialtransporter som är en viktig del i en väl fungerande elförsörjning. Tunga lyft och transporter på väg, järnväg och vatten är våra specialiteter. Vi har en stark organisation och stora resurser för att planera och genomföra alla typer av uppdrag. Kraftdragarna AB är ett etablerat företag med ledning och nyckelpersoner som har gedigen och mångårig erfarenhet av hantering av tungt gods. Kraftdragarna AB ägs av Svenska kraftnät (50%) och Vattenfall AB (50%).